Mersin'liler Mersin'e sahip çıkın.

Çalışma Yönergesi

“Her şey daha güçlü, çağdaş, mutlu ve zengin bir Mersin için” PLATFORMUN KURULUŞU VE KURUCULARI Aşağıda adları belirtilen sivil toplum kuruluşları, MERSİN EKONOMİ PLATFORMU’nu 18.07.2011 tarihinde kurmuşlardır. Aşağıda belirtilmekte olan kurucu 11 üye ve daha sonradan katılan 12 üye ile birlikte toplam üye sayısı 23’e ulaşmıştır. MESİAD, MÜSİAD, TÜGİAD, MEGİAD, ASİAD, TURAB, MODER, MERTİD, MESİDER, MERYAP, GİŞKAD. Platforma daha sonra ilave edilen 12 STK ise; MESBAK, MERSAD, MORKSUD, TÜMSİAD, MESİDER, PERDER, MAPDER, MADER, MERSEMKOM, TURİYAD, AGİPDER, MERMAD. PLATFORMUN ADI Adı; MERSİN EKONOMİ PLATFORMU, kısa adı: MEP’tir. PLATFORMUN AMACI Platformun amacı; Mersin ilinin ekonomik faaliyetler açısından 2023 yılında bulunması arzu edilen hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak; bu hedeflere ulaşmak için de kentteki ortak aklı harekete geçirerek gerek yerel yönetimler gerekse merkezi hükümet nezdinde etkin bir Mersin lobisi oluşturarak hedeflere en hızlı biçimde ulaşmaktır.

PLATFORMUN GÖREVLERİ Platformun üyelerinin belirleyeceği konularda kamuoyu oluşturmaları için kent içi ve merkezi hükümet nezdinde güçlü bir lobi faaliyeti yürütmek. Mersin’in mevcut durumunu tespit etmek için kentin kaynaklarıyla ilgili bir envanter çalışması yapılmasını sağlayarak; yerli ve yabancı yatırımcıların istifadesine sunulacak bir Kent Bilgi Bankası kurulması konusunda kamuoyu oluşturmak.

PLANLAMA ;

a)Mersin’in gelişim alanları için hazırlanan lojistik, tarım ve turizm master planlarını inceleyerek, değerlendirmek, eylem planlarının uygulanmasının takipçisi olmak.

b)Bu konulardaki planların güncel tutulması için görüş ve öneriler sunmak.

c)Planların birbirleriyle eşgüdümü için çalışma yapılmasını önermek.

d)Kentin önümüzdeki hızlı gelişme süreçleri dikkate alınarak ortaya çıkabilecek diğer alanlarda da master planlar hazırlanmasını ve uygulanmasını teşvik etmek.

Mersin’in diğer illerle kıyaslamasını da yaparak (benchmarking) rekabet üstünlüğü sağlanabilecek alanlarda 2023 yılına kadar kısa, orta ve uzun vadeli hedef, plan ve uygulamalar yapılması için çalışmalar yapmak, yapılmakta olan çalışmalara destek vermek.

Mersin kentinin yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip olduğunu etkin bir şekilde anlatmak için yapılacak tanıtımlar konusunda Türkiye ve yurt dışında uygulanacak projeler geliştirmek ve uygulamaları takip etmek, desteklemek (Mersin Tanıtım Vakfı vb projelere destek vermek)

Seçilmişler, atanmışlar ve sivil toplum kuruluşları ya da kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, odalarla ve yerel yönetimlerle yakın işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasına destek vermek.

Tüm partilerin kentimizde ihracat yapan, istihdam yaratan, vergi veren, kısaca değer yaratan iş insanlarının aktif siyasete girerek orada da değer yaratması için daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak.

İş dünyasının bu yolla TBMM, yerel yönetimler, il genel meclisleri vb alanlarda daha fazla yer almalarına destek vermek.

Mersin iş dünyası olarak; ulusal ve uluslar arası platformdaki iktisadi ve finansal gelişmeleri doğru kavrayabilmek için başta platform üyeleri olmak üzere Mersin’deki diğer iş insanlarına bilimsel tabanlı finansal, iktisadi ve Kurumsal Yönetime hazırlık, kişisel gelişimler konusunda eğitimler, konferanslar, seminerler planlamak ve gerçekleştirmek.

Platformun amaçlarına dönük olarak elektronik ortamda ve/veya fiziksel Bültenler yayınlamak ya da yayımlatmak.

Genel Kurul’un uygun göreceği diğer faaliyetleri yapmak

PLATFORMUN ORGANLARI

Platformun organları şunlardır:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Genel Sekreterlik

GENEL KURUL

Yeni Üye Alımı: Platforma katılmak isteyen dernek, öncelikle yönetiminde bir karar alarak bunu bir başvuru dilekçesi ekinde MEP Genel Sekreterine ulaştırır.

Genel sekreter başvuruyu gerekli araştırmalarla birlikte ilk yönetim kurulu toplantısına sunar. Platform yönetim kurulu üye dernek başvurusunu değerlendirerek olumlu karar verirse genel kurul onayına sunar.

Genel Kurul’da asgari 2/3 onaylanan dernek, müteakip Genel Kurul toplantısına davet edilir. Üyeliğin Düşmesi: 1 takvim yılı içerisinde mazeretsiz olarak 2 defa peş peşe ya da 1 takvim yılı içerisinde toplamda 3 defa toplantılara katılamayan ya da temsilci göndermeyen sivil toplum kuruluşlarına Yönetim Kurulu adına hatırlatma yazısı gider. Sivil toplum kuruluşu yetkilisinin yaptığı yazılı açıklamalar Yönetim Kurulunca yeterli bulunmadığı takdirde sivil toplum kuruluşunun üyeliği düşer.

Platform Başkan Seçimi: Platform Başkanı 1 yıllık dönemler için Genel Kurulun asgari 2/3 çoğunluk oylarıyla seçilir. Genel Sekreter, platformun sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir pozisyon olarak mücbir bir sebep olmadığı takdirde 2 yıl devam edecektir. Ancak her dönem başkanının da Genel Sekretere yardımcı olmak maksadıyla kendi dönemlerinde 1 yıllık süreler için Genel Sekretere idari konularda yardımcı olmak üzere kendi derneğinden bir Yardımcı Eleman ataması esastır.

Olağan ve Olağanüstü Toplantılar:

a) Platform en az ayda bir periyodik olarak toplanır. Toplantı duyuruları genel sekreter tarafından e-posta, SMS ve/veya faks ile yapılır.

b) Platform toplantıları Yönetim Kurulunca tercih edilen muhtelif uygun mekanlarda yapılabileceği gibi arzu eden ve fiziki şartları uyan üyelerin ev sahipliğinde de yapılabilir.

c) Genel Kurul gerekse Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar, karar defterine yazılır ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanır.

d) Toplantıda alınan kararlar elektronik ya da fiziksel bir bülten ile gecikmeksizin üyelerle paylaşılır.

e)Platform kararları katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır, ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının 2/4’ünden az olamaz.

f) Oylar eşit olduğu takdirde, Başkan’ın oyu çift oy sayılır.

g) Toplantılarda oylar açık oylama suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu üzerine gizli oya başvurulabilir.

h) İhtiyaç duyulan hallerde Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul üyelerinin yarısının teklifi ile en az 3 gün önceden bildirilmek koşuluyla Platform Genel Sekreteri imzasıyla e-posta ya da faks ile yapılacak çağrıyla olağanüstü toplantı yapılabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Yönetim Kurulu’nu seçmek.

2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak Platform Çalışma Yönergesini karara bağlamak.

3. Platform Çalışma Yönergesi’nde yazılı olan amaç ve görevlerini layıkıyla yerine getirmesi için çalışmak.

4. Yönetim Kurulu’nca saptanacak öncelikli konularını görüşmek ve karara varmak.

5. Alınan kararların belirlenen hedefler doğrultusunda yapılmasını takip etmek.

6. Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri hakkında bilgi almak ve önerilerde bulunmak.

7. Platform bütçesini onaylamak ve denetlemek. 8. Platform Çalışma Yönergesi’ni ve yapılacak değişiklikleri karara bağlamak.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu üyeleri, 4 kişiden oluşup Genel Kurul içerisinde yer alan üyeler arasından seçilir. Yönetim Kurulu seçilirken Başkan, As Başkan, Genel Sekreter, Sayman ayrı ayrı oylanır. Genel Sekreter ve Sayman Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu, platform amaçlarına ve görevlerine uygun işleri platform adına yapmakla yetkilidir. Oylar eşit olduğu takdirde, Başkan’ın oyu çift oy sayılır. Platformda geldiği sivil toplum kuruluşunu temsil eden kişinin söz konusu sivil toplum kuruluşunun 1. derecede temsil ve ilzama sahip Yönetim Kurulu Başkanı olmalıdır. Başkanın yokluğunda Başkanın Platform Genel Sekreterini sözlü ya da yazılı bilgilendirmesi durumunda Başkan Yardımcıları, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, oy kullanabilir. İlgili sivil toplum kuruluşundaki görev süresi sona eren Başkanlar, Platformda ilgili sivil toplum kuruluşunu temsil edemezler, platform toplantılarına katılamazlar, oy kullanamazlar. Üyenin temsil ettiği kurumdaki unvanı ortadan kalktığında üyelik aynı tarihte yeni Başkan’a geçer. Ancak, söz konusu eski Başkan, ilgili sivil toplum kuruşunun Yönetim Kurulu’nun yazılı önerisi ve Platform Yönetim Kurulu’nun da onayı sonrası muhtelif çalışma gruplarında Fahri Üye statüsünde bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için Danışman olarak katkı sağlayabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Platformun genel stratejilerini belirlemek ve platformun Genel Kurul onayına sunmak.

2. Kentin öncelikli konularını belirleyerek Platform Genel Kurulu’nun gündemine almak.

3. Yıllık Çalışma Programı ve bütçelendirmek ve onay için Genel Kurul’a sunmak.

4. Genel Bütçeyi hazırlamak, gerektiğinde revize etmek ve Genel Kurul onayına sunmak.

5. 6 aylık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak.

6.Platform Çalışma Yönergesi’ni hazırlamak ve Genel Kurul onayına sunmak.

GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreter Yönetim Kurulu Üyesinden biri olup, seçimle göreve gelir ve Genel Kurulun 2/3 oyuyla değiştirilmediği takdirde görevine 2 yıl kesintisiz devam eder. Genel Kurul’da seçilir ve Genel Kurul’a karşı sorumludur. Gerektiğinde belirlenmiş çalışma gruplarına dışarıdan Uzman Danışmanlar temin ve bunları koordine eder. Sağlanan bütçe ve alınan kararlar doğrultusunda Genel Kurul onayıyla tahsis edilecek personelleri yönetir. Platformca yapılacak harcamaların ödeme onaylarını Sayman ile birlikte verir. Genel sekreterlikte çalıştırılması muhtemel personelin ücretile diğer mali ve sosyal hakları Genel sekreter ve Yönetim Kurulu ile birlikte kararlaştırılır.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Yönetim Kurulu’nun bir üyesi olup Genel Kurulca Yönetim Kurulu’na verilen görevleri onlarla birlikte gerçekleştirmekle mükelleftir.

2. Alınan kararların plan ve programlarını hazırlamak, hazırlatmak, yürütmek ve hedefine ulaşmasını sağlamak.

3. Yürütülen projeleri izlemek, değerlendirmek, raporlamak,

4. Dönem Başkanı ile birlikte 6 aylık Çalışma Programını ve bütçeyi (Saymanın da katkısıyla ) hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak.

5. İldeki ilgili sivil toplum kuruluşları ile proje üretme ve uygulama kapasitelerini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

6. Başvuran aday üyeler vb konuları değerlendirmek ve Yönetim Kurulu’na götürmek.

7. Gerekli durumlarda platformu temsilen toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak.

8. Çalışma gruplarının planlama ve çalışmalarına teknik ve idari destek sağlamak.

9. (Varsa) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve değerlendirmek.

10. Personelin işe alınması ve işine son verilmesini Yönetim Kurulu’na teklif etmek.

11. Platformun kendi alanına giren diğer işlerini yürütmek.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Platform bünyesindeki sivil toplum kuruluşları Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile üyelerinden ve üniversitelerden Yönetim Kurulu’nun onayı ile Fahri Üyeler alınarak Çalışma Raporları hazırlayacak Çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları en az 3 kişiden oluşturulur ve her bir grupta 1 akademisyenin olması tercih edilmelidir. Her bir Çalışma grubu Genel Kurul’da belirlenen hususlarda Yönetim Kurulu’nca görevlendirilir. Çalışma grubunun gerekli durumlarda dış uzman ya da ve teknik personel taleplerine Yönetim Kurulu karar verir. Mersin’in öncelikli gelişme alanları ve buradaki sorunlar tespit edilerek sonra da bu konularda oluşturulacak Çalışma grupları çözüm için raporlar üreterek, her 3 ayda bir Yönetim Kurulu’na faaliyetlerini özetleyici bir rapor teslim eder ve ayrıca gerektiğinde de Genel Kurula bilgi sunarlar.

ÇALIŞMA GRUPLARI

Lojistik, Tarım /Gıda/Orman, Turizm/Spor, Enerji, Madencilik, İnşaat – Gayrimenkul – Finans, Sanayi, Sağlık, Eğitim, Bilişim, Perakendecilik, Otomotiv.

PLATFORMUN FİNANS YAPISI

Platformun bütçesi, üyeler tarafından karşılanır. Platform gelirlerine, ortakların yaptıkları maddi ve ayni desteğin dışında, faaliyet alanı içerisinde yer alan konulardan faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşların vereceği katkılar ve yapılan sponsorluk ve bağışlar da dahil edilebilir.

PLATFORMUN DENETİMİ

Platformun hesap yılı takvim yılıdır. Platformun faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansı Başkan veya Genel Sekreter ile platform üyelerinden seçilecek bir denetçi tarafından denetlenir.

VEKİL TAYİNİ

Üyeler acil durumlarda çalışma gruplarının toplantılarında kendilerini sivil toplum kuruluşlarının tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler. Temsilcilerin yazılı olarak temsil belgelerini toplantı öncesi Genel Sekreterliğe e-mail, faks, dilekçe ile sunması gereklidir. Temsilcilerin belgede Sivil toplum kuruluşunu temsile tam yetkili olduklarının ifade edilmesi gerekir. Toplantılara katılamama veya temsilci gönderilmemesi durumunda alınan kararlar tüm üyeleri bağlar.

PLATFORM KARARLARININ GEÇERLİLİK ŞARTI

Platform toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için karar defterine yazılması ve imzalanması yeterlidir.